www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring en o.a. webstatistieken.
In 2019 werden in Baarle de werkzaamheden aan de nieuwe randweg N260 afgerond. De randweg ligt in een bijzonder stukje Nederland, ter plaatse van de Belgische exclave Baarle-Hertog. Wie de randweg volledig rondrijdt passeert acht keer een landsgrens. 

Door de aanleg van de randweg kon het verkeer voortaan om Baarle heen rijden. Handig en efficiënt voor de mens maar een barrière voor veel dieren. Om te waarborgen dat ook dieren langs de randweg kunnen migreren en deze kunnen passeren zijn in 2020 door Ranox Natuuraannemer (hierna: Ranox), vestiging Berkel-Enschot (onderdeel van Van Helvoirt Groenprojecten) natuurcompensatiegebieden aangelegd.

Sinds de aanleg in 2020 verzorgt Ranox ook het beheer en de monitoring van de natuurcompensatiegebieden. Nu, vier jaar later, is het tijd om de balans op te maken. Welke soorten komen in de compensatiegebieden voor en zeggen deze soorten iets over de functionaliteit? We nemen je graag mee!
Liggend hersthooi
Zandblauwtje
Allereerst, hoe zijn de compensatiegebieden opgebouwd? Het gaat in totaal om tien gebieden die verspreid langs de randweg zijn gesitueerd. Deze gebieden zijn door middel van brede, ecologisch beheerde bermen met elkaar verbonden. Op diverse plaatsen zijn viaducten aangelegd met groene verbindingen om er zorg voor te dragen dat dieren veilig de weg over kunnen steken. Wildrasters en amfibieënschermen zorgen ervoor dat de dieren naar de juiste plek toe geleid worden. 

De natuurcompensatiegebieden zelf zijn gevarieerd ingericht. In enkele gebieden liggen poelen, met korte bloemrijke vegetaties. Daarnaast is er bloemrijk grasland, bos en struweel en zijn er roggeakkers. De roggeakkers hebben vooral ook een cultuurhistorische waarde en slaan terug op de zogenaamde ‘Roggerentjes’. Vroeger was het in de regio van Baarle gewoon dat belasting in natura betaald kon worden. Meestal werd een deel van de oogst afgestaan. Dit was een soort armenbelasting. Vanaf 1840 werd het mogelijk om deze belasting ook met een geldelijk bedrag te voldoen, de zogenaamde ‘roggerente’. 

Sinds de aanleg in 2020 zijn waarnemingen gedaan van bijzondere soorten. Deze waarnemingen vormen een indicator die iets zegt over de kwaliteit van de gebieden en de ontwikkeling daarvan. Zo komt in de compensatiegebieden bijvoorbeeld vinpootsalamander, hooibeestje, wespspin, wielwebspin en koninginnenpage voor. Ook op botanisch vlak zijn de afgelopen jaren bijzondere waarnemingen gedaan. Voorbeelden daarvan zijn liggend hertshooi, leermos, klein vogelpootje, vroege haver en gewone ossentong. 
Klein vogelpootje
Leermos
Aan de hand van een jaarlijkse voor- en najaarsschouw, samen met de opdrachtgever zorgen we ervoor dat we de ontwikkeling nauwlettend volgen en, indien noodzakelijk, tijdig in kunnen grijpen. Samen met de opdrachtgever bepalen we of de natuurdoelen die we gesteld hebben nog haalbaar en realistisch zijn en of dat bijstellen van de doelen nodig is. Het schouwen zorgt er daarnaast voor dat we extra nuance aan kunnen brengen in het beheer, zoals bijvoorbeeld het kiezen van het juiste maaimoment. Dat kan namelijk erg afhankelijk zijn van klimatologische omstandigheden zoals temperatuur en neerslag. Door deze nuance aan te brengen ontwikkelen de compensatiegebieden zich sneller richting het gewenste doel.   
Natuurcompensatiegebied Baarle